Partij voor Leefomgeving En Klimaat

KIEZERS BEDANKT! WE HEBBEN EEN ZETEL!

We gaan nu ECHT aan de bak met duurzame verandering in Gooise Meren met de Partij voor Leefomgeving En Klimaat!

(vlnr): Max de Goede, Inge Umans, Milou Huizinga, Jesse van den Hoven, Gerda Hafkamp, Richard Bogert, Maddie Waterman, Margriet Dupré en Roelof Wegener Niet op de foto Esther van Zon

Onze belangrijkste speerpunten

PLEK wil een concreet gemeentelijk klimaatbeleidsplan opstellen, met concrete
projectplannen en maatregelen en met een tijdsgebonden uitvoeringsprogramma, met
controle op de uitvoering, waar nodig bijsturing en verslag van de bereikte resultaten

Alleen duurzame energiebronnen die echt bewezen duurzaam zijn. Dat
betekent dus geen biomassacentrales, restwarmte uit fossiele industrieën of kernenergie.

De vervuiler betaalt en de lagere inkomens worden als eerste geholpen met de energietransitie om energieneutraal te worden en van het gas af te komen. We pakken de energiearmoede hard aan met zeer gunstige renteloze financiële ondersteuning bij verduurzaming van lage inkomens huizen en helpen met aanschaf van zonnepanelen. PLEK zet groots in met haar verduurzamingsplan van 160 miljoen euro. Dit is haalbaar en kost de inwoners niets extra’s. Sterker nog we besparen inwoners extra energiekosten!

De gemeente toont zelf leiderschap door het versneld verduurzamen van de eigen gemeentelijke organisatie en vastgoed, met verduurzaming en frisse-scholen-aanpak van alle basisschoolgebouwen als eerste stap!

ALLE projecten en beleidsplannen van de gemeente worden aan een duurzaamheidstoets getoetst. Is een project of plan niet bewezen duurzaam dan gaat deze gewoon niet door.

Zonne-energie alleen op daken en infrastructuur  (gebouwen en parkeerterreinen en NIET in weilanden!) en enkele windturbines (2 of 3 maximaal) ZONDER OVERLAST voor inwoners en natuurgebieden. Alles in eigendom van de inwoners zelf. Goed voor draagvlak en goed voor de portemonnee!

Uitgebreid isoleren is de allerbelangrijkste eerste stap. Isoleren tot passiefhuisniveau waar dat kan.

PLEK wil nu echt een stevige handhaving invoeren voor o.a. de verplichte
energiebesparings- en milieuafspraken voor bedrijven. Maar ook op natuur-, milieu- en
verkeersovertredingen door inwoners.

Om de blootstelling aan schadelijke luchtverontreiniging snel te beperken zetten we een uitgebreid professioneel luchtmeetnet op om in te kunnen grijpen en sluiten direct aan bij het landelijke Schone Lucht Akkoord.
We treden stevig op tegen plaatselijke luchtvervuilers.

Dat betekent een snelle plaatsing van geluidswallen dichtbij drukke wegen en spoor, snelheidsbeperking van alle verkeer, maar ook geen lawaaierige bladblazers, kettingzagen, tractoren, diesel generatoren, bestelbussen en vuilniswagens meer toestaan die op vieze fossiele brandstoffen draaien. Kortom VEEL MINDER (GELUIDS)HINDER!

In het lokale afvalbeleid moeten maatregelen komen om de (plastic)
afvalberg te voorkomen. We willen dat de gemeente geen afval blijft aanleveren voor de
verbrandingsovens. Nu wordt maar ongeveer 9 tot ongeveer 15 procent van de totale hoeveelheid plastic echt gerecycled. Dat is niet milieuvriendelijk.

PLEK wenst meer natuurrijke vergroening van de openbare ruimte, bedrijventerreinen
en tuinen en het klimaatbestendig maken van onze woonwijken. Door de aanplant van veel meer oppervlakte inheemse soorten bomen, struiken, wilde bloemen en minder bestrating.

PLEK wil keihard kappen met bomen kappen, achteruitgang van de biodiversiteit en
de huidige kaalslag van het gemeentegroen. Dit door een strikter bomenbeleid en invoering van een echt ecologisch groenbeheer onder leiding van een ervaren Stadsecoloog.

Met behulp van een echt ervaren Stadsecoloog verwachten we de biodiversiteit te verbeteren en meer ruimte te creëren  voor flora en fauna. 

 

De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil een Gemeentelijk bouwbedrijf laten
oprichten. De gemeente neemt met de urgente woningbouwopgave de rol van regisseur
en treedt op als bouwer van betaalbare duurzame woningen in samenwerking met lokale woningcorporaties. De gemeente bouwt tegen kostprijs plus kleine marge nieuwe woningen voor starters, ouderen en jongeren met regels tegen speculatie. (bewoningsplicht)

PLEK wil senioren, stimuleren te verhuizen naar een van alle gemakken voorziene
kleinere woning met behoud van hun huurvoorwaarden en met een verhuisvergoeding,
zodat achtergelaten woningen beschikbaar komen voor gezinnen. Bouwvormen die
sociaal contact bevorderen, bijvoorbeeld hofjes of meergeneratie- woningen worden
door PLEK toegejuicht. Waar winkels en zorg binnen handbereik zijn. Hierdoor zal ook
de eenzaamheid deels verholpen kunnen worden onder ouderen. Jongeren kunnen
ouders helpen en andersom.

Woningen worden natuur-inclusief gebouwd volgens het passiefhuis bouwmethode
met zongerichte verkaveling. Dat betekent bouwen Natuurinclusief bouwen kan met allerlei slimme technische oplossingen, zoals inbouwkasten voor broedende vogels of vleermuizen. Maar ook groene daken, groene muren en het slim omgaan met verlichting. Een passiefhuis is een zeer energiezuinige woning of gebouw met een erg comfortabel en gezond binnenklimaat. Bij passief huizenbouw zijn geen dure warmtenetten nodig.  

PLEK wil meer sociale huurwoningen  laten bouwen per bouwlocatie. 40 % betaalbare
sociale huurwoningen i.p.v. 30% moet de nieuwe norm worden. Inwoners krijgen voorrang bij inschrijving.

PLEK wil armoede voorkomen door mensen te helpen aan een leefbaar inkomen. Dit
door het faciliteren van bij- en herscholing en door de gemeente stage- en opleidingsplaatsen aan te laten bieden en door het opzetten van gedegen volwasseneneducatie. PLEK wil dat de gemeente de mogelijkheden bekijkt om deel te nemen aan een pilot basisinkomen.
Gemeente Gooise Meren verruimt de regels voor mensen in de bijstand. De menselijke maat moet terug.

PLEK zet zich proactief in om een goed ondernemersklimaat te creëren voor lokale
bedrijvigheid en de ondernemers. Door de lokale eigen economie ruimhartig te stimuleren en ondersteunen, groene bedrijven te lokken, autoluwe winkelgebieden te creëren en het bestaande centrumplan Bussum nu eens echt duurzaam en snel uit te gaan voeren voor een vitale samenleving.

In Gooise Meren is een relatief hoog percentage jongeren. Voor hen willen we een
jongerenraad instellen. We willen Gooise Meren hiermee naast betaalbaar, ook mooier en interessanter maken voor jongeren om te wonen en verblijven. Meer ontmoetingsplaatsen en meer vertier. Een belangrijke stap daarbij is dat er een structurele stem voor jongeren in de politiek komt. Het gaat over hun toekomst!

PLEK wil dat de gemeente veel transparanter wordt en goed luistert naar haar
inwoners die verenigd zijn in o.a. lokale Bewonersplatforms en buurthuizen. Iedereen die werkzaam is bij de gemeente moet ervan doordrongen zijn dat de gemeente er is voor de inwoners is en niet andersom.

Dure externe inhuur zorgt ervoor dat kennis niet bij de gemeente blijft, maar tijdelijk is. Dat vindt PLEK een verkeerde keuze. Minstens 90 % van de medewerkers in vaste dienst. Zo zorgen we voor behoud van kennis, binding met inwoners en lagere kosten.

De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil ervoor zorgen dat er voldoende
voorzieningen zijn in de wijk. Buurthuizen, speelplaatsen en ontmoetingsplekken
voor jongeren en ouderen worden ruimhartig gefinancierd. 

 

PLEK wil met gerichte subsidies ‘het sociaal cement’ van wijken versterken en wil
enthousiaste en hardwerkende vrijwilligers in de wijk laagdrempelig ondersteunen. 

WE KOESTEREN ONZE VELEVRIJWILLIGERS!

Inwonersparticipatie heeft in alle fasen van het beleidsproces een meerwaarde.
Voor belangrijke activiteiten die voor de inwoner impact heeft, moeten ambtenaren
contact zoeken met direct betrokkenen voor overleg en meningsvorming. Op
ambtelijke stukken wordt onder het kop Participatie verantwoord op welke wijze
daaraan uitvoering is gegeven dan wel verantwoord waarom dit niet is gebeurd. In
specifieke gevallen, bij onderwerpen die zich daarvoor lenen, ligt het voor de hand om
de bevolking van Gooise Meren daar over mee te laten beslissen. Dit zou bijvoorbeeld
kunnen op het gebied van de energietransitie/van het gas af komen.

PLEK is voor het instellen van kleinschalige rondetafelgesprekken met gerichte
grootse onderwerpen op de agenda.

We willen een inloopspreekuur bij ambtelijke afdelingen met de garantie dat vragen/
klachten binnen vijf werkdagen beantwoord worden. PLEK zorgt ervoor dat de gemeente werkt aan democratische vernieuwing en om meer vertrouwen in de lokale politiek terug te winnen

Nieuwe Partij voor Leefomgeving En klimaat

De nieuwe Partij voor Leefomgeving En Klimaat is opgestart omdat de oprichters het nu echt tijd vinden voor snelle en serieuze planmatige actie om de allergrootste dreigingen voor de mens, natuur en economie van deze tijd; namelijk de klimaatcrisis, natuurcrisis en milieucrisis, krachtig aan te pakken. Lijsttrekker Max de Goede “De partij wil nu echt een serieus alternatief vormen en concrete oplossingen bieden voor bezorgde inwoners en kiezers van de gemeente Gooise Meren. We zijn er voor alle mensen die teleurgesteld zijn over alle  lege woorden en loze beloftes van de gemeente- en landelijke politiek. De gemeenteraad en het College hebben ruim de tijd gehad om in actie te komen maar ze hebben weinig voor elkaar gekregen. Het is tijd voor een frisse wind in de lokale politiek, het klimaat is er klaar voor”.

Dit is de eerste lokale Gooise partij die slagvaardig en concreet opkomt voor een actieve aanpak van klimaatverandering en duurzaamheid ën voor het realiseren van een gezondere leefomgeving, betaalbare energiezuinige woningen en een gezonde lokale groene economie.

Lijsttrekker Max de Goede “De partij is eerder een breed bewonersplatform voor snelle verduurzaming en een echte voortvarende klimaataanpak dan een gewone partij. De partij is niet links of rechts en hangt ook geen bepaalde politieke gedachten aan. Het is een brede groep betrokken inwoners van allerlei sociale achtergronden (bestaande uit o.a. lokale ondernemers, onderwijzers, studerende, jongeren, buurtbewoners en bezorgde ouders en grootouders)

De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil via actieve deelname in de gemeentepolitiek serieus opkomen voor ALLE bezorgde inwoners van Gemeente Gooise Meren die duurzaamheid (het milieu, de natuur, klimaat, welzijn, lokale economie en duurzaam betaalbaar wonen) oprecht een warm hart toedragen en die NU ECHTE verandering willen zien

WE KUNNEN KLIMAATVERANDERING EN MILIEUVERVUILING NU NOG TEGENGAAN, MAAR MOETEN DAN NU IN ACTIE KOMEN!

Wat houdt ons miljoenenplan voor verduurzaming in?

Het 160 miljoen euro plan van PLEK voor een daadkrachtige klimaat- en energieaanpak Gooise Meren.

De nieuwe lokale Partij voor Leefomgeving En Klimaat (afgekort PLEK) presenteert zijn miljoenenplan voor een stevige en daadkrachtige klimaatactie in Gooise Meren. De partij wil hiermee een veel snellere, betaalbare uitvoering van de energietransitie dan nu plaatsvindt om de klimaatdoelstellingen te halen en de energiearmoede tegen te gaan. PLEK streeft ernaar dit plan in 2022 starten en uiterlijk in 2030 afgerond te
hebben.
De lening die de gemeente Gooise Meren hiervoor moet afsluiten kan tegen een zeer laag rentetarief, worden afgesloten bij de BNG bank (Bank Nederlandse Gemeenten). Een eerste financiële doorrekening heeft
aangetoond dat het een haalbaar plan is.

Het plan bestaat uit 4 delen:

DEEL 1) Verduurzaming van ca. 2500 oudere woningen van de lagere inkomensgroepen
DEEL 2) Verduurzaming van alle basisscholen (voor een frisse school en energieneutraal maken) 
DEEL 3) Duurzame energieopwekking middels plaatsing van enkele windturbines (maximaal 2 tot 3) in volledig eigendom van inwoners.
DEEL 4) ongeveer 5000 huizen voorzien van een volledig zonnesysteem op hun dak.

Toelichting onderdelen van megaplan

DEEL 1) Verduurzaming van oudere woningen van de lagere- tot middeninkomens.
Dit zal gebeuren bij minstens 2500 goedkopere en oudere woningen binnen de gemeente. PLEK wil hiermee de energiearmoede gericht aanpakken bij de lagere inkomensgroepen. Zij hebben niet de middelen om hun woning te verduurzamen en kunnen hiervoor normaal gesproken geen lening krijgen. Aflossing gebeurt middels terugbetaling via de bestaande energierekeningen, waardoor men geen financiële nadelen heeft. Sterker nog de energierekening daalt aanzienlijk.
PLEK denkt dat de eerste en beste stap hierbij is de woningen te isoleren tot de Passiefhuis norm, waarbij de warmtevraag met gemiddeld 85 – 90% wordt gereduceerd.
Totale kosten deel 1 is 2.500 woningen x € 40.000 = € 100 miljoen

DEEL 2) verduurzaming en energieneutraal maken van alle basisscholen
Dit houdt in dat alle basisscholen worden verduurzaamd tot frisse scholen en energieneutraal niveau.
Gebouwen met een gezond binnenklimaat voor kinderen en leerkrachten. Covid heeft bewezen dat dit hard nodig is. Dit leidt op termijn tot flinke besparingen.
Totale kosten deel 2: ca. 20 miljoen

DEEL 3) Duurzame energieopwekking middels enkele windturbines in volledig eigendom van inwoners. PLEK wil twee tot drie windturbines op daarvoor geschikte locaties plaatsen binnen of buiten de gemeentegrenzen (in totaal ongeveer 15MW). Dit is genoeg voor ca. 12.000 huishoudens en wordt een energieopwekkingscentrale in
eigendom van en voor ALLE inwoners en bedrijven van Gooise Meren. Iedereen wordt mede-eigenaar van de turbines door middel van een zeer gunstige renteloze lening van een paar duizend euro per huishouden die ook middels de energierekening wordt terugbetaald.
Totale kosten deel 3: ca 20 miljoen

DEEL 4) Ongeveer 5000 huizen voorzien van een volledig zonnesysteem op hun dak.
Overige woningen van huishoudens met lagere en middeninkomens krijgen hiervoor een gunstige renteloze lening. Deze wordt ook terugbetaald via de bestaande energierekening. Resultaat: de energiekosten gaan gestaag omlaag, hetgeen men direct voelt in de portemonnee.
Totale kosten deel 4: ca 20 miljoen.

Het is een zeer ambitieus plan, maar zonder ambitie, visie en daadkracht gaan we de milieu- en klimaatcrisis niet oplossen. Dit leidt o.i. tot een rechtvaardigere energietransitie.

PLEK speerpunt: Woningen gasloos maken en energiearmoede aanpakken!

PLEK wil ook grootschalig inzetten op energiebesparing bij inwoners. Voor enkele duizenden bestaande woningen van lage- en middeninkomens wil PLEK beginnen met het volledig verduurzamen en dus gasloos maken (passiefhuis) met een zeer gunstige financiele regeling. Zo pakken we op daadkrachtige wijze energiearmoede aan! Inwoners merken hierdoor al gelijk een verlaging van de energierekening. Klimaatactie en klimaatrechtvaardigheid in één, dat is de aanpak van de Partij voor Leefomgeving En Klimaat. Dit is haalbaar en kan financieel uit, laat andere partijen je niet wijsmaken dat het niet kan!.

Voor alle nieuwbouw komt toepassing van de hoogst haalbare duurzaamheidsbouweisen. Er wordt gefocust op o.a. gebruik van milieuvriendelijke circulaire (kringloop) bouwmaterialen,
natuur inclusief bouwen, verplichte zongerichte verkaveling voor Passiefhuisbouw, hout(skelet)bouw enz. Passiefhuisbouw wordt de norm.

Zie onderstaande filmpjes om te zien wat passiefhuis is en wat passiefhuisbouw (en renovatie) betekent. Hiervoor heb je vervolgens geen onnodig en dure warmtenetten nodig. 

Partij voor Leefomgeving En Klimaat: Gooi TV

4 REDENEN WAAROM ZON- EN WINDENERGIE BETER IS DAN KERNENERGIE

laatste nieuws....

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Na aanmelding krijg je direct een welkomstmail zodat je weet dat jouw mailadres correct is geregistreerd! 

Ook in actie komen voor duurzaamheid?

Vul onderstaand formulier in als je wilt opgeven als vrijwilliger voor de campagne of als je tips en suggesties hebt.

Deze pagina delen

Facebook
Twitter
WhatsApp